OFFSIUM24

Biuro Rachunkowe

Oferta

Księgi Rachunkowe:

– otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności,
– opracowanie zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowości,
– bieżący zapis dokumentów w księdze handlowej oraz rejestrach podatku od towarów i usług,
– przygotowywanie miesięcznych rozliczeń podatku dochodowego CIT, podatku od towarów i usług VAT,
– zakładanie i prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych,
– sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny,
– przeprowadzanie uzgodnień sald należności i zobowiązań,
– zamknięcie roku obrotowego, sporządzenie sprawozdania finansowego –  w tym: bilansu, rachunku zysków i strat, cash flow oraz informacji  dodatkowej,
– sporządzanie zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu CIT-8,
– pomoc przy formułowaniu uchwał,
– udzielanie wyjaśnień oraz reprezentowanie klienta przed Urzędem 

Księgi Przychodów i Rozchodów / Ryczałt Od Przychodów Ewidencjonowanych

– bieżący zapis dokumentów w księdze przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów (ryczałt) oraz w rejestrach VAT,
– przygotowywanie miesięcznych rozliczeń podatku dochodowego PIT, podatku od towarów i usług VAT,
– zakładanie i prowadzenie ewidencji majątku trwałego i wyposażenia,
– sporządzanie deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do Urzędów Skarbowych, ZUS,
– wykonywanie rocznych rozliczeń, informacji i raportów dla Urzędów  Skarbowych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Statystycznego,
– sporządzanie rocznych zeznań podatkowych przedsiębiorców,
– udzielanie wyjaśnień oraz reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym, ZUS.

Obsługa Kadr i Płac

– przygotowywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób zatrudnionych,
– sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
– przygotowywanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób zatrudnionych przez pracodawcę,
– bieżące wyliczanie miesięcznych składek oraz sporządzanie deklaracji ZUS i przesyłanie ich w formie elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
– sporządzanie oraz dostarczanie do Urzędów Skarbowych obowiązujących deklaracji i rozliczeń,
– sporządzanie na koniec roku kalendarzowego: zestawień przesłanych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, rocznych kart wynagrodzeń pracowników, informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
– sporządzanie deklaracji i rozliczeń przeznaczonych dla pracowników.

Pozostałe

– tworzenie polityk bezpieczeństwa
– tworzenie instrukcji 
– tworzenie procedur
– obsługa windykacji
– usługi szkoleniowe
– inne